Tôi đang cảm thấyhạnh phúc bên người phụ nữ đã có chồng

.ngày tôi yêu và quyết đị.nh cưới em, .người phụ .nữ đã từ.ng có chồ.ng, cả .nhà tôi hốt hoả.ng. Bạ.n bè thì khô.ng hiểu chuyệ.n gì đa.ng xảy ra. Vì họ luô.n .nghĩ, .người đà.n ô.ng .như tôi, thà.nh đạt, đẹp trai, sẽ phải lấy một .người co.n gái xi.nh đẹp, cũ.ng có thể là giàu có… Chuyệ.n có chồ.ng rồi thì họ khô.ng bao giờ .nghĩ tới.

Em là .người phụ .nữ khiế.n trái tim tôi ru.ng độ.ng .ngay từ cái .nhì.n đầu tiê.n. Và chí.nh tôi là .người chủ độ.ng xi.n số điệ.n thoại, .nói chuyệ.n với em.

Đú.ng, họ .ngạc .nhiê.n là phải vì .ngay cả tôi cũ.ng đâu có .nghĩ mì.nh sẽ cưới một .người phụ .nữ .như thế. Cho đế.n khi tôi gặp em lầ.n đầu tiê.n.

Á.nh mắt biết .nói của em đã cho tôi thấy, tro.ng lò.ng em có .nhiều điều tră.n trở. Em là .người phụ .nữ đẹp tro.ng mắt tôi. .nụ cười hiề.n là.nh và cách .nói chuyệ.n tế .nhị. .người ta .nói, đã yêu .nhau rồi thì khô.ng cầ.n lý do. Đú.ng vậy, là trời ma.ng em đế.n bê.n tôi. Đã yêu em rồi thì tôi khô.ng cầ.n hỏi vì sao lại yêu đế.n thế, thậm chí có lúc tôi cũ.ng cố gắ.ng tìm hiểu xem, chuyệ.n gì khiế.n tôi yêu em .nhiều .như vậy, tôi cũ.ng khô.ng thể tìm ra.

Em là .người phụ .nữ khiế.n trái tim tôi ru.ng độ.ng .ngay từ cái .nhì.n đầu tiê.n. Và chí.nh tôi là .người chủ độ.ng xi.n số điệ.n thoại, .nói chuyệ.n với em. Ba.n đầu em cò.n do dự, có lẽ quá khứ đã khiế.n em cảm thấy buồ.n và khô.ng đủ tự ti.n tiếp xúc với ai. .như.ng sự .nhiệt tì.nh của tôi làm em tự ti.n hơ.n. Em gật đầu đồ.ng ý làm bạ.n tôi sau rất .nhiều lầ.n tôi chủ độ.ng mời em đi uố.ng .nước.


Á.nh mắt biết .nói của em đã cho tôi thấy, tro.ng lò.ng em có .nhiều điều tră.n trở. Em là .người phụ .nữ đẹp tro.ng mắt tôi. (ả.nh mi.nh họa)

.nhữ.ng câu chuyệ.n bắt đầu từ đó, tôi cũ.ng được hiểu thêm về co.n .người em. Và đó cũ.ng là lầ.n tôi biết, em từ.ng có chồ.ng co.n. Có chút .ngạc .nhiê.n .như.ng khô.ng hề hốt hoả.ng. Có lẽ, em đa.ng đợi phả.n ứ.ng .nào đó từ phía tôi khi em .nói ra sự thật .này. Chỉ là tôi quá kí.n kẽ, tôi khô.ng cho đó là điều gì ghê gớm, dù tro.ng lò.ng có chút .ngạc .nhiê.n… Em quá trẻ lại xi.nh đẹp, tôi khô.ng .nghĩ rằ.ng, em đã từ.ng trải qua một đời chồ.ng và mối tì.nh ấy đã chấm dứt cách đây .nhữ.ng 3 .năm.

.nhữ.ng .ngày sau đó, em hơi e dè khi .nói chuyệ.n cù.ng tôi. Có thể, em sợ chuyệ.n mì.nh từ.ng có chồ.ng sẽ ả.nh hưở.ng tới mối qua.n hệ .này. Sự thật thà và .nhút .nhát đó của em cà.ng làm tôi yêu em .nhiều hơ.n. Tôi quyết đị.nh tìm hiểu .người co.n gái ấy và đã có ý đị.nh tiế.n xa hơ.n với em.

Que.n .nhau phải hơ.n 1 .năm, tôi mới mạ.nh dạ.n tỏ tì.nh với em. Điều tôi sợ .nhất chí.nh là em sẽ khô.ng .nhậ.n lời yêu tôi. Tôi hiểu .nhữ.ng gì em .nghĩ tro.ng lò.ng, chắc chắ.n rằ.ng, em sẽ do dự khi yêu một .người đà.n ô.ng khác. Bao .năm qua, có .nhiều .người theo đuổi em và cũ.ng có .nhiều .người được .người thâ.n mai mối .như.ng em đều từ chối. Em sợ chuyệ.n cũ lại tái hiệ.n, với sự đổ vỡ đầu tiê.n, em đã khô.ng cò.n bả.n lĩ.nh .như .ngày .nào.

Em .nói với tôi rằ.ng, em phải suy .nghĩ thêm, em chưa chắc chắ.n sẽ yêu tôi. Vì bây giờ yêu là phải xác đị.nh cưới mà chặ.ng đườ.ng tiế.n tới hô.n .nhâ.n với em quả thật vô cù.ng khó khă.n.

Em .nói với tôi rằ.ng, em phải suy .nghĩ thêm, em chưa chắc chắ.n sẽ

Tôi phải cố gắ.ng lắm, tìm mọi cách để chi.nh phục trái tim em. Mãi một thời gia.n dài sau đó, tôi mới tiếp được cho em thêm sức mạ.nh, khiế.n em ti.n vào bả.n thâ.n mì.nh, ti.n vào tì.nh yêu và quyết đị.nh về ra mắt gia đì.nh tôi. .ngày đó, em đã bị bố mẹ tôi từ chối phũ phà.ng. Họ .nói thẳ.ng với tôi rằ.ng, sẽ khô.ng bao giờ thừa .nhậ.n em. Họ khô.ng chấp .nhậ.n .người co.n trai mà họ hi vọ.ng, ti.n tưở.ng cưới một .người phụ .nữ đã có chồ.ng…

Thật ra, tôi biết trước chuyệ.n .này, tôi cũ.ng ti.n bố mẹ chẳ.ng dễ dà.ng gì cho em qua cửa ải ấy. .như.ng tôi sẽ bằ.ng mọi cách quyết đị.nh cưới em. .nếu khô.ng phải vậy, tôi sẽ chẳ.ng bao giờ tỏ tì.nh với em. Vì bả.n thâ.n tôi đã xác đị.nh được rõ. Mấy bố mẹ mà dễ dà.ng đồ.ng ý cho co.n mì.nh cưới một .người co.n gái đã có chồ.ng tro.ng khi co.n trai họ chưa từ.ng trải qua cuộc hô.n .nhâ.n .này…

Bố mẹ dù khô.ng ư.ng ý gì em .như.ng sau 4 thá.ng, với sự cươ.ng quyết của tôi, bố mẹ tôi phải đồ.ng ý. Bố mẹ .nói, sau .này cuộc số.ng của tôi, chú.ng tôi tự lo liệu, mẹ sẽ khô.ng ca.n thiệp, giố.ng .như chuyệ.n mẹ khô.ng muố.n thừa .nhậ.n vợ tôi .như.ng bị tôi ép. Thôi thì đà.nh, tôi chấp .nhậ.n chuyệ.n .này vì tôi quá yêu em…

Chú.ng tôi ra ở riê.ng, thuê .nhà trọ dù rằ.ng, bố mẹ có thừa điều kiệ.n mua cho chú.ng tôi một că.n .nhà để hai vợ chồ.ng ở. Chẳ.ng vấ.n đề gì cả, vợ tôi cũ.ng khô.ng bao giờ phà.n .nà vì điều đó. Chú.ng tôi cố gắ.ng vì .nhau, tiết kiệm tiề.n, tí.nh chuyệ.n chi tiêu…

Tôi cảm thấy tự hào vì lấy được .người vợ tuyệt vời .như thế. Có chồ.ng thì đã sao, trai tâ.n thì đã sao, tôi chẳ.ng bậ.n tâm.

Chẳ.ng phải .nói .nhiều thì cũ.ng biết, vợ tôi là .người phụ .nữ .như thế .nào. Cà.ng số.ng với vợ, tôi cà.ng thấy em là .người chu đáo và tốt bụ.ng biết bao .nhiêu. Với bố mẹ tôi, em chu toà.n khô.ng thiếu sót gì cả. Lúc .nào đi đâu, mua gì, em cũ.ng .nghĩ tới bố mẹ tôi. .ngày lễ, Tết, em chẳ.ng bao giờ quê.n sắm sửa cho gia đì.nh hai bê.n. Em chăm sóc sức khỏe, mua thuốc bổ cho bố mẹ. Biết bố mẹ khô.ng ư.ng mì.nh .nê.n tất cả, em đều đưa cho tôi biếu bố mẹ.

Cò.n với chồ.ng, em đú.ng mực, .nhẹ .nhà.ng, chăm sóc tôi hết lò.ng, hết dạ. Tôi chưa bao giờ .nghi .ngờ gì .người vợ .này cả. Em đã trải qua một cuộc hô.n .nhâ.n .nê.n cà.ng biết trâ.n trọ.ng tì.nh yêu hơ.n. Vợ tôi bây giờ đa.ng ma.ng bầu, dù bố mẹ chồ.ng khô.ng hỏi một lời, vậy mà em khô.ng ca thá.n, thậm chí cò.n đối rất tốt với ô.ng bà… Tôi cảm thấy .ngưỡ.ng mộ .người vợ hiề.n thục, .nhu mì .nết .na ấy. Lúc .nào em cũ.ng că.n dặ.n tôi phải có hiếu với bố mẹ, kí.nh yêu bố mẹ chứ khô.ng kiểu ghét rồi bỏ đi luô.n..

Tôi cảm thấy tự hào vì lấy được .người vợ tuyệt vời .như thế. Có chồ.ng thì đã sao, trai tâ.n thì đã sao, tôi chẳ.ng bậ.n tâm. Chỉ cầ.n chú.ng tôi yêu .nhau là đủ, tôi đủ tự ti.n để có thể lo cho cuộc số.ng của hai mẹ co.n em và để gia đì.nh tôi hạ.nh phúc về sau…

Với tì.nh yêu, các bạ.n cũ.ng hãy giố.ng .như tôi: đừ.ng do dự…!

Theo tamsubuon.net
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment