Có lẽ chúng ta rời xa đúng lúc

Rời xa anh là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Trước đâ.y em đã từng mù qu.áng nghĩ rằng việc xa anh khác gì bảo em ng.ừng th.ở, ng.ừng sự số.ng. Em từng là mộ.t đứa con gái tụy lụy vì anh, ch.ỉ một cái cáu mày của em c.ũng đủ để l.àm em nghĩ, chỉ một câu nói của anh cũng đủ để em điên lên cả ngày và cũng chỉ một hành động của anh cũng đủ em rơi nước mắt. 

Chúng ta n.ếu cứ m.ãi chìm đắm vào nh.ững kỷ ni.ệm mà kh.ông quên đi người kia thì biết lúc nào mới hạnh phúc được. Phải sống thật hạnh phúc để sau này có gặp lại nhau mình sẽ vui vẻ mà nói với nhau rằng: Là vì ch.úng ta xa nh.au đúng lúc... Giờ đ.ây, em nói kh.ông yêu anh n.ữa là nói d.ối, vì tr.ong tận s.âu đáy lò.ng em vẫn c.òn cất giữ nh.ững kỷ niệm hai đứ.a, kỷ niệm y.êu đươ.ng đẹp đẽ h.ơn.

 Em lu.ôn ngh.ĩ rằ.ng chỉ cần mì.nh một lò.ng một dạ với a.nh, ngoan ngoãn ng.he lời a.nh, thay đổi bản th.ân vì anh thì a.nh cũ.ng sẽ như th.ế với em. Vì em từ.ng nghe một câu nói r.ằng: " s.ống với người thế nào thì ngư.ời sốn.g lại như vậy" và em nghĩ tro.ng tình yê.u cũng th.ế...

 


Quã..ng thời gia..n qua, rời xa a..nh, khô..ng .ngày .nào là e.m khô..ng .nghĩ đế.n a..nh, kh.ô.ng .ngày .nào là kh.ô.ng .nhớ a.nh da di.ết. .như..ng em vẫ.n quyết đị..nh .như vậy, dù .nh.ớ dù&.nbsp;yêu&.nbsp;.như.ng e.m lại thấy .nhẹ .nh.õm a.nh ạ. .nhẹ .nh.õm khi khô..ng phải gồ..ng mì.n.h lê.n gh.e.n tuô.n.g vớ vẩ.n, .nh.ẹ .nhõ.m khi ko cầ..n vào các tra..ng mạ.ng xã hội của a.nh để đọc từ.ng dò.ng từ.ng chữ và lại chạy đi hỏi xem a.nh viết cho ai, ai vào comme.nt a.nh rep .như thế .nào, .nhẹ .nhõm vì khô.ng phải qua.n tâm hôm .nay a.nh đi chơi với ai, đi hẹ.n hò với ai mà giấu em, .nhẹ .nhõm lắm a.nh ạ.
.người ta thườ.ng bảo&.nbsp;yêu&.nbsp;một .người là khi .nhì.n thấy .người mì.nh yêu hạ.nh phúc thì mì.nh cũ.ng hạ.nh phúc, .như.ng em khô.ng đủ cao thượ.ng tới mức đấy a.nh ạ! Em luô.n .nghĩ một điều là mì.nh rời xa a.nh theo cách đau khổ .như thế .nào thì em muố.n trả lại cho a.nh đú.ng y .nguyê.n .như thế. .nhữ.ng điều mà a.nh làm sau em a.nh tưở.ng em khô.ng biết sao?Thực ra em biết hết đấy, .nằ.ng cách .này hay cách khác thì em vẫ.n sẽ biết. Em là cô gái khá .nhạy cảm, chỉ cầ.n một chút chuyệ.n .nhỏ .nhặt cũ.ng đủ làm em suy .nghĩ cả .ngày trời, .nằm bẹp dí khô.ng chịu đi đâu vì cái đầu .nặ.ng trịch.

Chí.nh vì thế khi biết được .nhữ.ng sự thật về a.nh thì em cũ.ng khô.ng cò.n đủ sức đẻ chấp .nhậ.n và chố.ng chọi .nữa. Rời xa a.nh một cách lặ.ng im .như vậy, khô.ng .nói với .nhau lời .nào .như.ng cũ.ng đủ để hai đứa hiểu mọi chuyệ.n, a.nh hiểu hết mà. Phải khô.ng a.nh?

 


Giờ đây, em .nói khô.ng&.nbsp;yêu&.nbsp;a.nh .nữa là .nói dối, vì tro.ng tậ.n sâu đáy lò.ng em vẫ.n cò.n cất giữ .nhữ.ng kỷ .niệm hai đứa, kỷ .niệm yêu đươ.ng đẹp đẽ cẩ.n thậ.n lắm, rằ.ng tim em vẫ.n loạ.n .nhịp khi vô tì.nh bắt gặp á.nh mắt của a.nh. .như.ng a.nh ạ, co.n .người ta khô.ng số.ng mãi vợi .nhữ.ng cái cũ được, em cầ.n phải quê.n a.nh để bát đầu .nhữ.ng cái mới và xem a.nh .như co.n gió .nga.ng qua em. Em cảm thấy .nhẹ .nhõm rồi, em sẽ cố gắ.ng số.ng thật tốt để xem a.nh hạ.nh phúc đế.n .nhườ.ng .nào. Để sau .này có gặp lại .nhau thì em sẽ .nói với a.nh rẳ.ng, Cảm ơ.n vì hai chũ.ng ta đã tời xa .nhau đú.ng lúc!

Theo tamsubuo.n..net
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment