Đàn ông tốt là người không bao giờ tặng quà cho vợ

n.hiều cô vợ khôn.g hiểu chuyện nên cứ trách móc chồn.g là khôn.g thươn.g vợ, đã thay đổi…vì khi yêu tặn.g rất n.hiều quà, lúc cưới rồi thì chẳn.g thấy tặn.g gì cho vợ.Son.g thực tế thì n.hữn.g n.gười đàn ôn.g n.hư vậy mới chín.h là n.gười chồn.g tốt các chị em à!

Vì lúc chưa cưới an.h ấy tặn.g quà thì an.h ấy lấy chín.h tiền của mìn.h để mua quà tặn.g_gọi là yêu thươn.g n.gười yêu hơn chín.h bản thân mìn.h.

n.hưn.g một khi đã cưới (kết hôn), mỗi lần an.h ấy mua quà (nếu có) thì khôn.g phải là an.h ấy lấy tiền riên.g của mìn.h để mua mà là tài sản chun.g (tron.g đó có tiền của vợ) nên an.h ấy sợ vợ tốn tiền, lo cho tài sản của vợ_này gọi là tiết kiệm tiền cho vợ.

Đấy là sự thật, nếu các cô vợ khôn.g tin thì cứ tưởn.g tưởn.g một thán.g nào đó chồn.g mìn.h n.hận lươn.g và dàn.h hết tiền lươn.g đó mua bó hoa hồn.g giá trị lớn tặn.g vợ thì các cô có chịu được khôn.g? Hay là um – ba – xàn.g lên … tốn kém, lãn.g phí, an.h bị khùn.g hả, tiền đâu lo cho con, ăn bằn.g cái gì…

Tóm cái tít lại là: Khi yêu thì tặn.g quà, cưới rồi sẽ khôn.g tặn.g quà_đấy chín.h là n.gười đàn ôn.g tốt, n.gười chồn.g cần phải giữ lấy.

Điều 33. Tài sản chun.g của vợ chồn.g_Luật hôn n.hân và gia đìn.h 2014

1. Tài sản chun.g của vợ chồn.g gồm tài sản do vợ, chồn.g tạo ra, thu n.hập do lao độn.g, hoạt độn.g sản xuất, kin.h doan.h, hoa lợi, lợi tức phát sin.h từ tài sản riên.g và thu n.hập hợp pháp khác tron.g thời kỳ hôn n.hân, trừ trườn.g hợp được quy địn.h tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồn.g được thừa kế chun.g hoặc được tặn.g cho chun.g và tài sản khác mà vợ chồn.g thỏa thuận là tài sản chun.g.

Quyền sử dụn.g đất mà vợ, chồn.g có được sau khi kết hôn là tài sản chun.g của vợ chồn.g, trừ trườn.g hợp vợ hoặc chồn.g được thừa kế riên.g, được tặn.g cho riên.g hoặc có được thôn.g qua giao dịch bằn.g tài sản riên.g.

2. Tài sản chun.g của vợ chồn.g thuộc sở hữu chun.g hợp n.hất, được dùn.g để bảo đảm n.hu cầu của gia đìn.h, thực hiện n.ghĩa vụ chun.g của vợ chồn.g.

3. Tron.g trườn.g hợp khôn.g có căn cứ để chứn.g min.h tài sản mà vợ, chồn.g đan.g có tran.h chấp là tài sản riên.g của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chun.g.

"Hãy sốn.g n.hư bạn chỉ còn một n.gày để sốn.g, hãy làm việc n.hư bạn chỉ còn một n.gày để làm việc, hãy yêu n.hư bạn chưa từn.g yêu và chỉ có một lần để được yêu"
Theo: thuvienphapluat
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment