Em chết lặng vì mẹ chồng tương lai tiếp nhà gái bằng váy ngủ

Tôi giật mìn.h khi bà mặc n.guyên bộ đồ n.gủ để tiếp khác.h, tron.g khi rõ ràn.g bố mẹ an.h thừa biết hôm nay gia đìn.h em sẽ tới.

c.hết lặn.g vì mẹ c.hồn.g tươn.g lai tiếp n.hà gái bằn.g váy n.gủ ản.h min.h họa

Hiện giờ tâm trạn.g em đan.g rối bời, em đan.g đứn.g trước sự lựa c.họn quan trọn.g của đời mìn.h. Rất mon.g n.hận được lời khuyên c.hân thàn.h từ c.hị. Khi biết em đan.g yêu một an.h c.hàn.g xuất thân tron.g gia đìn.h giàu có, dan.h giá, “n.hà mặt phố, bố làm quan”, bố mẹ em khôn.g mừn.g c.hút nào mà còn lo lắn.g ra mặt, ôn.g bà trăn trở n.gày đêm.

Em hỏi c.huyện thì mẹ c.hỉ bảo mẹ lo lắn.g vì việc môn đăn.g hộ đối. n.hà an.h dan.h gia vọn.g tộc, còn gia đìn.h em rất bìn.h thườn.g, bố mẹ làm côn.g c.hức lươn.g ba cọc ba đồn.g ở dưới quê.

Em c.hỉ cười và xoa dịu mẹ rằn.g mẹ quá lo xa, mẹ già rồi bởi thời đại n.gày nay thoán.g, khôn.g n.hư trước nữa, con cái yêu n.hau quyết địn.h tất cả, tìn.h yêu mới là điều quan trọn.g n.hất.

Và quả thực, an.h ấy yêu em rất n.hiều. c.hún.g em học cùn.g n.hau tron.g trườn.g đại học. Em tin 3 năm yêu là khoản.g thời gian đủ để hiểu con n.gười an.h ấy. Tuy xuất thân tron.g gia đìn.h giàu có n.hưn.g an.h rất yêu thươn.g, quan tâm, c.hiều c.huộn.g em. An.h ấy luôn bảo “n.hất vợ n.hì giời”. Và c.hún.g em hứa hẹn 5 thán.g nữa kết hôn, an.h bảo n.hà an.h đồn.g ý rồi và c.hờ đến n.gày là xon.g…

Để xoa dịu và khiến bố mẹ yên tâm, em n.hắm n.he bảo an.h thưa c.huyện và mời phụ huyn.h em đến c.hơi n.hà c.ho biết. Phải đến lần thứ 5, an.h mới bảo: “Ok, em đến đi. An.h bảo bố mẹ an.h rồi”.

Em vui lắm, hôm đó, n.gay từ sán.g sớm bố mẹ đã bắt xe khác.h từ quê lên để muốn tận mắt thấy ôn.g bà thôn.g gia và c.hàn.g rể tươn.g lai n.hư thế nào. Lúc đến nơi, em n.hận được tin n.hắn của an.h rằn.g an.h có việc đột xuất phải đi ra n.goàic, an.h bảo gia đìn.h em cứ vào nói c.huyện, một lát an.h sẽ về n.gay.

Điều đầu tiên làm em bất n.gờ là cô giúp việc đưa gia đìn.h em thẳn.g xuốn.g dưới bếp n.gồi c.hứ khôn.g phải tron.g phòn.g khác.h. Cô ấy khôn.g hề mời nước khác.h n.hư bìn.h thườn.g.

Em n.ghĩ c.hắc có c.huyện gì và bảo bố mẹ cố gắn.g n.gồi tiếp c.huyện. Gia đìn.h em n.gồi c.hờ hơn 30 phút thì mẹ an.h mới xuất hiện. Em giật mìn.h khi bà mặc n.guyên bộ đồ n.gủ để tiếp khác.h. Tron.g khi rõ ràn.g bố mẹ an.h thừa biết hôm nay gia đìn.h em sẽ tới.

Qua câu c.hào hỏi khôn.g mấy thân thiện, mẹ an.h n.hìn bố mẹ em từ đầu tới c.hân rồi thở dài khiến mẹ em đỏ mặt quay đi. Bố em khó c.hịu lắm n.hưn.g vì con gái, ôn.g cố gắn.g nín n.hịn.

30 phút tiếp theo là câu c.huyện khôn.g lấy gì làm hay ho: “Tôi phản đối mãi mà con tôi vẫn lao theo đòi cưới. Tôi nói thẳn.g là khôn.g thíc.h dân quê, xa xôi bỏ xừ. Sau này con c.háu Tết n.hất lại lũ lượt về quê mệt lắm. n.hưn.g thôi, cứ để thời gian nữa để tín.h xem thế nào. Kết hôn khôn.g thể vội vàn.g”. Em c.hết lặn.g vì n.hữn.g lời nói của mẹ an.h.

Gọi điện thoại, an.h dứt khoát khôn.g n.ghe máy. Suốt quãn.g đườn.g về, bố mẹ em khôn.g nói một lời nào. Sau hôm đó, an.h biết bố mẹ em buồn n.hưn.g c.hẳn.g c.hủ độn.g qua nói c.huyện. Em bảo thì an.h c.hỉ ậm ừ rồi để đó.

1 tuần sau em hỏi c.huyện, mẹ mới nói: “Con suy n.ghĩ kỹ đi, cưới một n.gười n.hư thế khôn.g ổn đâu. n.ghe mẹ!”.

Giờ đây em khôn.g biết phải nên n.hư thế nào nữa. Em quá thất vọn.g về các.h cư xử của mẹ an.h và n.gay cả an.h nữa. Em nên làm gì?

Tâm sự bạn đọc
Share on Google Plus

About Tâm sự đêm buồn

Chia sẻ tâm sự tình yêu, giới tính, hôn nhân, gia đình, cuộc sống và những câu chuyện ngoại tình của vợ, chồng. Cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự buồn, tâm sự thầm kín, tâm sự đêm khuya, tâm sự eva.
Email: tamsudembuon@gmail.com
    Facebook Comment